Podczas kameralnego wieczóru przy świecach i skromnym poczęstunku, młodzi aktorzy, recytatorzy i dziennikarze z naszych pracowni spotkali się z Panią Agnieszka Mąkinią - uznaną poetką oraz z Kingą Kasprzyk - początkującą poetką.

 

Kameralnie i wykwintnie - Uczta Poetycka w MDK nr 1

Wiersze dwóch poznańskich poetek: Agnieszki Mąkini (znanej poznańskiej poetki) oraz Kingi Kasprzyk (poetki początkującej, uczestniczki zajęć w MDK nr 1) w interpretacji Teatru Bezcennego oraz prowadzącej ten zespół Doroty Sobierańskiej, a do tego publiczność dyskutująca o miejscu poezji w XXI wieku - to przepis na udany i inspirujący wieczór. Wydarzenie to miało miejsce w ostatni czwartek przed feriami w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu.

Ta poetycka impreza, nazwana "Spotkanie z Poetą"była bardzo wyciszonym, kameralnym spotkaniem ludzi chcących zatrzymać się na chwilę by zastanowić się nad tym, co naprawdę jest w życiu ważne. Na spotkaniu rozmawialiśmy także o przebiegu dróg pisarskich obu poetek, interpretacji ich wierszy i sposobie ich powstawania. W dyskusji uczestniczyła młodzież z Teatru Bezcennego i Klubu Dziennikarskiego "TeXT" a także same poetki i ich przyjaciele.

Pani Agnieszka podzieliła się z nami cennymi refleksjami na temat swojej twórczości, odpowiedziała na nasze liczne pytania i opowiedziała nam o swoich planach na przyszłość. Doradziła także naszej początkującej poetce, Kindze Kasprzyk w jaki sposób rozwijać się poetycko.

Ponieważ spotkanie odbyło się w „Tłusty Czwartek” uczcie ducha towarzyszyła także uczta smaku. Dyskutowaliśmy konsumując pyszne pączki i faworki. Elementem łączącym te dwie uczty był wyrafinowany wiersz Kingi o fabryce czekolady.

Łukasz Niparko i Michał Szymański – dziennikarze pisma „TeXT” (MDK nr1 w Poznaniu)

 

 

Fotorelacja ze "Spotkania z Poetą"

 

 

Poezja młoda i młodsza – spotkanie poetyckie w MDK nr 1

Moja droga twórcza. Sposób na depresję, bezradność, cienie egzystencji…Moje veto przeciwko jej mglistym stronom. Bunt ciągle młodzieńczy i w tym kontekście wieczna młodość ludzi pióra, moja wieczna młodość.

                                      Agnieszka Mąkinia – Moja droga twórcza

 

O czym myślisz

 

O ostatnim tchnieniu telewizora

Który trafi do graciarni

Spadochroniarzu zrzucającym

Resztki nieba na ziemię

Bezkarności umierających

To wszystko i tak zniknie

Zakluczone twoją niepamięcią

                                      Kinga Kasprzyk

      

Zarówno czytelnicy jak i interpretatorzy poezji chcieliby wniknąć w intencje twórcy, w jego postrzeganie wiersza i sposób rozumowania. Początkujący twórcy natomiast są zainteresowani tym jak rodziła się, jak przebiega droga twórcza osób piszących od lat, w jaki sposób rodzą się i dojrzewają ciekawe utwory.
Odpowiedzi na te pytania przyniosło choćby częściowo spotkanie w MDK nr 1 zorganizowane przez panią Dorotę Sobierańską i młodzież uczęszczającą na prowadzone przez nią zajęcia do "Teatru Bezcennego" oraz młodzież z Klubu Dziennikarskiego" TeXT " pod opieką Pani Marleny Kompowskiej w dniu 12.02.2015 roku.
Na kameralną imprezę zaproszono młodą poetkę odnoszącą już sukcesy w turniejach literackich, a wyrosłą spod skrzydeł MDK nr 1 – Kingę Kasprzyk oraz poznańską poetkę, autorkę utworów prozatorskich i twórczynię tekstów satyrycznych oraz autorkę czterech książek poetyckich – Agnieszkę Mąkinię.
Twórcze konfrontacje przebiegały w trzech odsłonach. Na pierwszą złożyły się interpretacje wybranych wierszy gości przez młodzież z grupy Organizatorki i przez nią samą. Dodać należy, że były to niebanalne prezentacje świadczące o talencie interpretatorów oraz poszerzające przestrzeń znaczeniową utworów. W części drugiej zaproszone poetki prezentowały swój dorobek opowiadając o meandrach twórczych ścieżek, a publiczność uważnie słuchała krótkich wypowiedzi, by w części trzeciej zadawać mądre, dociekliwe pytania prowadzące do interesującej dyskusji o literaturze, pięknie i egzystencji.
Zetknięcie się z nietuzinkowymi interpretacjami wierszy, kreatywna wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości, oddychanie duchem poetyckim to niewątpliwie walory podjętego przedsięwzięcia.
Dodatkową jego atrakcją był fakt, że odbywało się ono w Tłusty Czwartek, zatem nie mogło zabraknąć rozkoszy podniebienia w postaci delikatesowych wypieków i wyśmienitych owoców.
Ale ponieważ to czwartek ma być tłusty, a nie ludzie, konsumowano ze smakiem, ale też z umiarem.
Pod koniec zebranych zaszczyciła obecnością Dyrekcja placówki i rozmowa jeszcze nabrała barw. Potem uczestnicy dyskutowali chwilę w grupach i spotkanie zakończono.
Wszakże pozostawiło ono po sobie pewien niedosyt. Wszyscy byli na tyle usatysfakcjonowani imprezą, że już w kuluarach mówiono o powtórce. Za rok… A tymczasem dziękujemy Organizatorom i już stajemy w oczekiwaniu…

                                     Agnieszka Mąkinia

 

Young and younger poetry

My creative way. My method for expressing hopelessness and the shades of existence. My veto against its foggy sides. Still youthful and in this context eternal youth of people working with a pen. My eternal youth.

                                    Agnieszka Makinia My creative way

 

What are you thinking of?

About last gasp of the TV set

That will land in the lumber room

A parachutist throwing

The leavings of heaven to earth

Impunity of dying people

All this will disappear anyway

Locked by your oblivion

                                   Kinga Kasprzyk

 

Both the readers and the interpreters of poetry would like to know the intention of the author, his vision of the poem and his way of thinking. Poets beginners are interested in this how the creative way of known poets was born and how it is still running, they want also to know how interesting poems are born and how they are growing up.
Answers to these questions could be partly found during the meeting in the Youth House of Culture nr 1 organized by Dorota Sobierańska and young people attended to her theatre classes in cooperation with teenagers from Journalism Club called TEXT leading by Marlena Kompowska on Thursday 12.02.2015.
To the small – audience event two poetesses were invited: a young poetess who has already succeeded in some poetry competitions and a participant of the YHC nr 1 classes – Kinga Kasprzyk and a poetess from Poznań, the author of prosaic works and satiric pieces; the author of four poetry books as well – Agnieszka Mąkinia.
We had three parts of these creative confrontations. The first one consisted of interpretations of chosen poems written by the guests and told by members of Dorota Sobierańska`s group and by herself as well. We have to add that they were not banal presentations and they proved talent of their interpreters. Moreover they enlarged the meaning of the poems. In the second part both poetesses presented their literary output telling about windings of creative paths and the audience listened very carefully to these brief speeches to ask inquisitive questions leading to interesting discussion about literature, beauty and existence in the third part.
Having contact with not trite interpretations of poems, creative exchange of experiences, making new friends, breathing with poetic spirit these are advantages of the affair.
An optional attraction was the fact that the meeting took part on Thursday before Shrove Tuesday so there was impossible not to have delicious sweets. There were tasty cakes and fruit. But because this particular Thursday should be “fat and sweet”, not human beings, people were eating willingly but not too much.
At the end the management of the YHC appeared and the conversation became even more lively. Then the participants were discussing in groups for a while and the meeting finished.
But for us it`s not enough. We were so satisfied with this kind of “party” that everyone was telling about repeating it next year… And now we want to say “thank you” to all the Organizers and we`ve just started waiting…

                                  Agnieszka Mąkinia